यःमरि भनेको मनपर्ने रोटी
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, पुस ४