चार कोठे घर बनाउन कहाँ कस्तो छड प्रयोग गर्ने? कति लाग्छ खर्च? 
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, फागुन १६