भारत आइपुगेको सलहदेखि नेपाललाई कति खतरा?
{"status":"success"}