'निधारमा बिन्दी लाउँछु, अनि खिच्नु है फोटो!'

हामी आममान्छे

'निधारमा बिन्दी लाउँछु, अनि खिच्नु है फोटो!'