'दु:ख परे पनि, मनमा शान्ति लिएर बाँच्ने हो'

हामी आममान्छे

'दु:ख परे पनि, मनमा शान्ति लिएर बाँच्ने हो'