'मादल बजेपछि नाचुँ नाचुँ लागिहाल्छ...'

हामी आममान्छे

'मादल बजेपछि नाचुँ नाचुँ लागिहाल्छ...'