एनआरएनमा परराष्ट्रको हस्तक्षेप, शक्ति र सत्ताको दुरूपयोग