प्रेरणादायी डा. महावीर पुन
रुविआ पराजुली काठमाडौं, वैशाख २०