भवन भट्टको संयोजकत्वमा जापानबाट नेपालका लागि ३१ लाख ६१ हजारभन्दा बढी रकम संकलन