प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंका नातिनातिनालाई १५ रूपैयाँको खाजाले पुग्छ?