कालिकापथका विद्युतीय पोल हटाएर मोनोपोल राख्ने काम सुरू