विद्यालय जाउँ-जाउँ लाग्ने स्थान बन्नुपर्छ
आश्रव वन्त साउन १८