विद्यालय एकदमै सम्झिरहेछु मेरो विद्यालय
संयम राई असोज १२