किन झुक्याउँछौ जन्तालाई?
प्रत्युष पाण्डे काठमाडौं, वैशाख २०