निर्यात प्रवर्धनका लागि गुणस्तरीय परीक्षण प्रयोगशाला, किन ?
देवीप्रसाद भण्डारी प्रमूख, प्राकृतिक सम्पदा अनुसन्धानशाला