'समावेशितालाई हामीले जीवन व्यवहार बनाउन सकेका छैनौँ'