सरूवा कार्यालयमा गरिदिऊँ हजुर, मन्त्रालय वा अन्तर्गत हैन!