आफैं रोजौं आफ्नो मसी
पेशल पोख्रेल न्युह्याम्सर, अमेरिका