जग्गा प्रशासन व्यवस्थापन प्रविधिबाट
सेतोपाटी काठमाडौँ, साउन ३१