सुन सुन साथी हो, परेवा-परेवीको कुराकानी यो
सीता मादेम्बा काठमाडौं, चैत १९