अस्ट्रेलियामा अमृत भेटेपछि फर्रर मनको बह पोख्ने गुरुङसेनी आमै