गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा समान पहुँच र अवसर, स्वीडेनको उदाहरण