सुब्बाको योग्यता परीक्षण हुने, राजदूतको किन नहुने?