प्रकृति, मानव र महामारीः के छ सम्बन्ध?
{"status":"success"}