वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनः रोग र भ्रमले चिनिने कि स्वस्थ र सम्पन्न भएर?