वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जैविक विविधताका केही सवालहरु