‘प्राकृतिक विपत्ति नागरिकको कहर, राज्यलाई मौसमी संरचनाकै भर’