उत्पादक र उपभोक्ताको नियन्त्रण बाहिर खाद्य प्रणाली