'दाइ, तपाईंले कसरी बेरोजगारलाई ज्वाइँ स्विकार्नु भयो?'