यसरी गर्न सकिन्छ आपत्कालीन अवस्थामा प्राथमिक उपचार