३२ हजार कर्मचारी घरका न घाटका
छापाबाट काठमाडौं, वैशाख २०