साधना गर्दागर्दै रुने, कराउने र चिच्याउने साधकहरू!