धार्चेडाँडामा गुराँसको बैंश खप्तड सम्झाउने सुम्बेखर्क