अमेरिकामा नेपाली गणितज्ञ तथा तथ्याङ्कशास्त्रीको कार्यशाला