बाबुको सम्पत्ति र एलन दम्पत्ति ... अनुभव र अनुभूती