'मिडियाले समाजको सही सूचना सम्प्रेशित गर्न डराउनुपर्दैन'