'विदेश बस्ने मजस्ता केटाकेटीले कम्तिमा एक वर्ष नेपालमा पढ्नुस्'