पढाइ त साथीसँग कुरा गर्दै, खेल्दै र देखेर-सुनेर गरिने रहेछ