अरूको भलो गरे आफ्नो भलो हुन्छ
आरनभ छेत्री काठमाडौं, वैशाख २८