जुम्ली मार्सी धानमा ब्राउन स्पट रोगको प्रकोप
सेतोपाटी खलङ्गा, असोज १