तुरूपको एक्का

निरू त्रिपाठी

निरू त्रिपाठी

अष्ट्रे्लिया