नेहरूले १६ वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीहरूलाई लेखेका चिठी
हरि शर्मा काठमाडौं, वैशाख २९