बुवा तपाईं जहाँ भए पनि आफ्नो अन्तिम गीत सुनेर सन्तुष्ट हुनुभयो होला!