५८३ स्थानीय तहमा छैन कोरोना!

यी ठाउँमा स्कुल किन नखोल्ने?