कर्मचारीले नै यसरी गायब पार्छन् सरकारी विज्ञापनको ठूलो रकम