हामीकहाँ यसकारण समयमै सम्पन्न हुँदैनन् ठूला परियोजना