विश्वविद्यालयसँग मेरो विवाद के हो, समस्या कहाँ भयो?