के हो खाद्य सम्प्रभुता, नेपाली नागरिकले कसरी गर्ने यसको प्रयोग?