'नेपाली टाइम' मा नचल्ने डाक्टर
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, भदौ ३१