मुटुको लागि साईकल, स्वास्थ्यको लागि साईकल! मंगलबजारदेखि नालासम्म साईक्लिङ